Falešné bankovky a dokumenty

Falešné bankovky a dokumenty nejsou novinkou, ale dnešní rozvoj techniky umožnil získat přesnější kopie. „Technologie digitálního tisku je v současné době tak pokročilá, že je možné vyrobit přesnou kopii i těch nejkomplikovanějších vzorů a kombinací barev”. Tato slova vyslovená Jeanem-Noëlem Machonem, ředitelem evropské pobočky amerického koncernu Xerox, se zdají být pobídkou pro současné padělatele falešných bankovek.


Padělání dokumentů je těžko odhalitelný trestný čin. Vliv na to má mnoho faktorů, mezi nimiž je nejdůležitější rozvoj počítačové techniky. Padělatelé drží krok s dobou a mistrovsky vybrousili své pracovní postupy.

Rozvoj jejich profese znamená blížící se temné mraky. Padělání bankovek a dokumentů nepředstavuje nebezpečí jen pro jednotlivé instituce, naopak – rozsah jeho působení je mnohem širší, než by se mohlo zdát, neodmyslitelně totiž souvisí s ekonomickou a politickou zónou. To se pojí se skutečností, že padělky nejednou tvoří součást jiného trestného činu, třeba podvodu, zpronevěry nebo vymámení úvěrů, a jsou také cestou, jak setřít stopy po jiném spáchaném trestném činu. 


Druhy dokumentů

V právním významu se podle § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“) za dokument považuje „každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena“.

Klasifikace dokumentů je široká a liší se s ohledem na přijatá kritéria, např. podle techniky záznamu (např. písemné, počítačové), techniky čtení (graficky čitelné, graficky utajené, mechanicky dekódované, počítačově dekódované), druhu formy (standardizované, individuální).


Ukaž mi, jak píšeš, a já ti řeknu, kdo jsi

Padělání současných dokumentů nejčastěji spočívá ve falšování podpisů, proto také v hodnocení pravosti dokumentu sehrávají zásadní roli klasické, písmoznalecké zkoušky, předurčené názorem o individualizovém písmu, tedy o tom, že má své individuální vlastnosti. Vyšetření tohoto druhu jsou velmi často spojována s grafologií. Nejde o zcela správné konotace, protože grafologové se věnují jen zkoumání rysů písma, na jejichž základě definují specifika osobnosti jeho autora.


Škrábat jako kocour

Písmoznalecká šetření hodnotí obsah psaného textu, jazykové rysy, jako pravopisné chyby, styl, slovní zásobu nebo regionalismy, ale i jeho grafické vlastnosti – čitelnost, velikost okrajů, šířku znaků apod.

Do 30. let 20. stol. byla obecně používanou metodou zkoumámí písma grafologická metoda vytvořená Cesarem Lombrosso, italským autorem kriminologické teorie. Ta vyrostla na základě teze, že se v písmu projevuje charakter a osobnost jeho tvůrce. Tato teze odráží východiska současné grafologie. Samotná Lombrossova metoda spočívala v nutnosti sestavit grafologické portréty navzájem porovnávaných druhů písem. Pokud by se navzájem shodovaly, museli bychom uznat, že autorem je stejná osoba.

Během let se používaly různé metody ověření věrohodnosti dokumentů na základě rukopisu, např. kaligrafickou nebo grafometrickou metodou. V současnosti se používá graficko-srovnávací metoda, která spočívá v tvorbě grafického vzorce písma testované osoby. Zohledňuje takové prvky, jako je estetika, čitelnost, stupeň zralosti a také tempo, rytmus písma a stupeň tlaku.

Jak jste si jistě všimli, pro zkoušky tohoto druhu je nezbytné mít k dispozici srovnávací materiál –písmo osoby která má být podle předpokladu údajným autorem.


Falešné bankovky aneb trestný čín

Padělání platidel je samostatný trestný čin.

„§ 233 Padělání a pozměnění peněz

(1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

(3) Odnětím svobody na pět až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

(4) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu.

(5) Příprava je trestná“

(Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník)


Metody padělání bankovek

Technik padělání papírových peněz existuje velmi mnoho. Zločinci se předhánějí ve výběru těch nejefektivnějších a nejhůře odhalitelných. Nejčastěji se používají litografické techniky, oceloryt, xerografické a typografické metody a počítačové zpracování a laserový tisk. Poslední možnost je v současnosti nejoblíbenější.


Jak rozeznat falešné bankovky?

Doporučujeme materiál od člena bankovní rady České národní banky Vojtěcha Bendy Padělané a pozměněné bankovky a mince. Jsou tam veškere informace ohledně falešných bankovek v Česku.

Kontrola bankovek, které se dostaly do našich rukou by měla probíhat s pomocí smyslů zraku a hmatu. Bohužel, čím dál častěji máme co do činění s mnohem lépe připravenými padělky a jejich rozpoznání není možné bez hloubkové analýzy.


Jak se ochránit před falešnými bankovkami a dokumenty?

Firmy zakládající svou činnost na neustálém toku peněz se všeobecně vybavují profesionálním lampami na testování pravosti bankovek. Nákup takového zařízení je nesmírně užitečný na místech, kde je práce s penězi rychlá – v obchodě, kavárně, bance, směnárně.

Na trhu jsou dostupné levné a efektivní UV lampy určené i pro běžného občana, které umožňují ujistit se, že peníze, které používáme, jsou legální a pravé.

Zaměstnavatelé také využívají různá školení vedená odborníky. Díky účasti na nich získávají zaměstnanci znalosti o vlastnostech pravých bankovek, používaných systémech zabezpečení a metodách odhalování falzifikátů. Takovéto školení zahrnuje také rozeznávání ochrany dokumentů, jako jsou občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy.

Ovšem nejen osoby pracující s dokumenty a bankovkami by měly znát základy ověřování jejich autenticity. Znalost charakteristických rysů platidel, které používáme, a dokladů, které užíváme, patří mezi kompetence, jež se mohou ukázat být nesmírně cenné a užitečné, protože nás mohou ochránit předtím, aby se z nás stala oběť podvodu.

Zabraňování padělání dokumentů a bankovek nepatří mezi úkoly naplňované jen jednou cestou a jedním subjektem. Jde o celé spektrum úkonů. Největší zodpovědnost leží na procesu navrhování a výrobě bankovek nebo dokumentů, na nichž se používají vysoce rozvinuté technologie ochrany. Padělatele ale díky své profesionalitě jednají nesmírně zkušeně a neustále překvapují orgány činné v trestním řízení.

Kvůli tomu se musíme smířit se skutečností, že pokusy o padělání dokumentů tady budou vždy. Je to plevel, který se nedá vykořenit. Vypovídá o tom historie a obrovský rozvoj padělatelských aktivit v průběhu staletí. Jev padělání dokumentů totiž není výdobytkem našich časů. A našim úspěchem pravděpodobně nebude ani jeho úplné vymýcení.

Dodaj komentarz

Buďte první kdo bude komentovat!

avatar
  Subscribe  
Upozornit na